Program HERKULES

Program na najlepszego szkolnego HERKULESA.
Herkules był herosem o nadludzkiej sile i nadano mu przydomki Victor (Zwycięzca) i Invictus (Niezwyciężony).

Cel programu:
Celem programu jest docenienie i nagrodzenie uczniowskiego wysiłku włożonego w poprawę ocen i zachowania.

Regulamin programu:
1. W programie biorą udział wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach.
2. Raz w miesiącu uczniowie z wychowawcą wskażą ucznia, który poprawił swoje oceny lub zachowanie –HERKULESA Klasowego. Jeżeli w danym miesiącu, żaden z uczniów nie zasłuży na, miano HERKULESA Klasowego, zespół klasowy ma prawo nie zgłaszać kandydata do kolejnego etapu.
3. Komisja konkursowa na czele z pedagogiem  szkolnym  spośród wskazanych uczniów wybierze HERKULESA Miesiąca.
4. Wybrany HERKULES otrzyma dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez RR.
5. W czerwcu ze  wszystkich HERKULESÓW Klasowych  wybrany zostanie HERKULES ROKU 2018/2019, który nagrodzony zostanie dyplomem, medalem oraz nagrodą rzeczową ufundowana przez RR.